วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

นโบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเอง

ซึ่งนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้สามารถทำให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และทำให้เกิดงานและเกิดรายได้ภายในชุมชน
อีกทั้งสามารถทำให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักการบริหารจัดการกองทุนที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้าน